Import pliku pdf do InDesigna?

Prosty skrypt dla InDesigna? 2 do importu wielostronicowego pliku pdf.

Parametry skryptu są zaszyte w kodzie, trzeba treść odpowiednio zmienić przed uruchomieniem.

Skrypt korzysta z instalacji języka Python i dodatków umożliwiających pisanie programów korzystających z COM opisanej na stronie DTP i Python.

"""
Skrypt przeznaczony do importu wielostronicowego pliku
pdf do nowo utworzonego dokumentu InDesigna o zadanych
wymiarach strony (parametry 'page_width' i 'page'height').
W pliku InDesigna od strony pierwszej kolejno są importowane
i umieszczane strony z podanego dokumentu pdf (od strony nr
'start_page', umieszczane jest 'pages_count' stron).
"""

# parameters
page_width = "165mm"
page_height = "238mm"
start_page = 1
pages_count = 206
pdf_file = r"c:\prace\pdf_do_importu.pdf"


import win32com.client
indesign = win32com.client.Dispatch("Indesign.Application")

doc = indesign.Documents.Add()

# set page dimensions
doc_pref = doc.DocumentPreferences
doc_pref.PageWidth = page_width
doc_pref.PageHeight = page_height

# import pdf
for i in range(0, pages_count):
    indesign.PDFPlacePreferences.PageNumber = start_page + i
    doc.Pages[i].Place(pdf_file)
    if i < pages_count - 1:
       doc.Pages.Add()

© Piotr Chamera, 2001–2016